Επαγγελματικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων

(Συνολική διαχείριση του έργου κύκλου ζωής σύμφωνα με PRAG)
(Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για χρηματοδοτούνται πρόσκληση της ΕΕ για υποβολή προτάσεων)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ: (AREA)
1. Κοινοτικής Ανάπτυξης
2. Αγροτικής Ανάπτυξης
3. Ανάπτυξη των ΣΜΕ
4. Κοινωνία των Πολιτών
5. Βιώσιμη Ανάπτυξη

Προετοιμασίας του έργου και υπηρεσίες σχεδιασμού
·      Μελέτες σκοπιμότητας
·      Ανάλυση Επιχειρήσεων περίπτωση
·      το πεδίο εφαρμογής πελάτη, το χρονοδιάγραμμα και εκτίμηση κόστους
·      Σχεδιασμός για τις δημόσιες συμβάσεις (αξιολόγηση προμηθευτή)
·      Χάρτη του έργου και την πρόταση της προετοιμασίας
Υπηρεσίες εκτέλεσης του έργου
• Προγραμματισμός Έργου
• Σχεδιασμός για τις δημόσιες συμβάσεις
• Παρακολούθηση και εποπτεία
• Διασφάλιση ποιότητας/ Ελεγχος ποιότητας
• Πλήκτρο Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Έργου
• Εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων και ενημερωτικές εκστρατείες οργάνωση
• Παραγωγή Ενημερωτικό υλικό και διάδοσης για διάφορες ομάδες-στόχους
• Εκπαίδευση (Διαχείριση Κύκλου Έργου, Κοινότητα Βασισμένο Τουρισμού, Προστασία της φύσης, Βιώσιμη Αγροτική & Αστικής Ανάπτυξης, Στρατηγική Επικοινωνίας)

 

Διαχείριση των κινδύνων του έργου
• Αναγνώριση των κινδύνων και την ταξινόμηση
• Μήτρα σοβαρότητα του κινδύνου(πιθανότητα/ εκτίμηση των επιπτώσεων)
• Ποιοτική Κινδύνου και ποσοτική ανάλυση
• Άμβλυνσης του κινδύνου και έλεγχος(στρατηγική, σχέδιο κινδύνου, παρακολούθησης και ελέγχου)

Της Διαχείρισης των συμβάσεων
• Σχετίζονται Διαγωνισμός Παροχής Συμβουλών
• Διαχείριση Προμηθευτής
• Διαχείριση Υπεργολάβος
• Διαχείριση Αξίωσης

 

Που σχετίζονται με τη διαδικασία του έργου των υπηρεσιών
• Διαδικασία του έργου που σχετίζονται με συμβουλευτικές
• Υποδομής γραφείο του έργου, διαχείριση και υποστήριξη
• Συναντήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια σχεδιασμού και της διευκόλυνσης
• Ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών
• Συμμετοχική έρευνες, συνεντεύξεις(παραδοσιακά, web ενεργοποιημένη)
• Υλοποίηση Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την ΕΕ έργα που χρηματοδοτούνται

Προστασία Συμβουλών για θέματα Περιβαλλοντικής
• Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ανάπτυξη της ΕΙΑ για τις εξελίξεις στην επίγεια και θαλάσσιο περιβάλλον, διαδικαστική υποστήριξη για τη διαδικασία αποδοχής)
• Υλοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών(το περιβάλλον, τη φύση, την ολοκληρωμένη προϋποθέσεις για την περιβάλλον προστασία)
• Εκτίμηση των επιπτώσεων Στρατηγική Περιβάλλοντος για τα σχέδια (εκπόνηση μελετών και διαδικαστικών υποστήριξης)
• Αδειών υπηρεσίες υποστήριξης
• Λόγω εκθέσεις επιμέλεια
• Οι αναφορές σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος(χωριά, τους δήμους, τις πόλεις)
• Εκθέσεις προστασία του περιβάλλοντος
• Τα σχέδια διαχείρισης Περιβάλλοντος
• Εκπαίδευση (Διαχείριση των περιβαλλοντικών ευθυνών)